Funksjonell arkitekt

Kunden skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktig funksjonell arkitekt.

Som funksjonell arkitekt vil du bli en sentral bidragsyter inn i prosjektet som skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. I tillegg skal det utredes behov for støtte til oppfølging av brukerne i boligene. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå.

Prosjektet er i planleggingsfase og har planlagt oppstart gjennomføring i august 2020. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS (Kommunenes sentralforbund) og et utvalg kommuner, og disse aktørene er representert i prosjektets organisering.

Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:

Selvbetjeningsløsninger for innbygger med mulighet for å registrere behov for bolig (eSøknad), få status og annen relevant informasjon og ha dialog med kommunen
Løsninger for saksbehandler som understøtter prosesser knyttet til vedtak og venteliste, tildeling og behov for booppfølging samt administrasjon av leieforhold
Løsninger for kunnskapsbasert beslutningsstøtte på kommunalt og nasjonalt nivå

Kunden ønsker derfor å hente inn en funksjonell arkitekt med erfaring fra relevante utviklingsprosjekter. Det er en fordel om konsulenten har erfaring fra offentlig sektor og god forståelse fra bruk av nasjonale felleskomponenter. Rollen vil inngå i et større team og vil jobbe tett med prosjektleder og løsningsarkitekt i teamet.

Leveranser
Videreutvikle og raffinere allerede identifiserte behov (behovsanalyse)
Definere og bearbeide krav/epos
Utarbeide løsningsforslag og -spesifikasjon i samarbeid med fagside, løsningsarkitekt, UX og utviklere
Mapping og visualisering av dataflyt
Opplæring og brukerdokumentasjon
Beslutninger og avklaringer som sikrer at potensialet i løsningene utnyttes

Arbeidsoppgaver
Skape sammenheng mellom brukerens behov og krav, og løsningene som skal møte disse
Sikre at prosjektets leveranser møter overordnede målsetninger
Bidra til utforming av løsningsforslag
Støtte tjenesteeier og fagside med å identifisere behov og omsette disse til funksjonelle krav i form av epos og brukerhistorier
Fungerer som mellomledd mellom utviklerne og fagsiden
Bidra i estimeringsarbeid
Sikre nødvendige avklaringer, føringer og beslutninger til rett tid i alle faser
Fasilitere diskusjoner og arbeidsmøter

Kvalifikasjoner
– Ønskelig med relevant utdannelse innen IT/teknologi – minimum BSc.c
– Forståelse for, og kunnskap om offentlige styringsnivåer samt rolle- og ansvarsfordeling (departement, etat, kommune, KS, etc)
– Kunnskap og forståelse for nasjonale felleskomponenter
– Kjennskap til kost/nytte, gevinstberegning og prioritering
– Kjennskap til verktøy som JIRA og Confluence